Srpski English

Wiener Re Beograd teži da u što kraćem roku bude na usluzi svojim klijentima, fokusiran na njihove potrebe. Naš posao jeste da pomognemo našim klijentima da budu još uspešniji u svom poslovanju. Transparentnost, otvorena komunikacija i poverenje su od najveće važnosti da bismo bili iskreni partneri. Naši ciljevi se najbolje ostvaruju kroz dugoročan uspeh naših partnera.

… Naša delatnost koja je veoma specifična i složena iz oblasti osiguranja, pruža našim klijentima prednosti koji se kreću od smanjenja neto obaveza po ugovorima o osiguranju do mogućnosti da se obezbedi veća sigurnost kapitala i solventnosti. Wiener Re ima jedinstvenu poziciju i šansu da raste zajedno sa svojim klijentima zasnovanu na održivom rastu, međusobnim interesima i sigurnosti klijenata prilikom korišćenja naših usluga. Najvažniji princip Wiener Re je da pruži podršku klijentima, ne da predstavlja prepreku.

Vidan Slana, Predsednik Izvršnog odbora

Već u 2010. uočeno je da tržište reosiguranja u Srbiji ima povećanu potrebu za uslugama reosiguranja i Wiener Re počinje uspostavljanje poslovnih odnosa sa znatnim brojem osiguravajućih društava u Srbiji a godinu dana kasnije i u regiji jugo-istočne Evrope.

KVALITET REOSIGURANJA PODRŽAN OD STRANE VISOKO CENJENIH MEĐUNARODNIH REOSIGURAVAČA,
KAO I KVALITET USLUGE POSTAVIO JE WIENER RE NA MESTO VRHUNSKOG REGIONALNOG REOSIGURAVAČA.

Danas je Wiener Re je u vlasništvu VIG RE zajišťovna, Prag i aktivno je na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, sa ciljem daljeg razvoja poslova na tržištu jugo-istočne Evrope.

Već u 2010. uočeno je da tržište reosiguranja u Srbiji ima povećanu potrebu za uslugama reosiguranja i Wiener Re počinje uspostavljanje poslovnih odnosa sa znatnim brojem osiguravajućih društava u Srbiji a godinu dana kasnije i u regiji jugo-istočne Evrope.

U 2009. godini Wiener Re je počeo da pokriva sve linije poslova reosiguranja za Wiener Städtische osiguranje Beograd, Srbija.

Wiener Re je osnovan 2008. godine u skladu sa Zakonom o osiguranju Republike Srbije od strane Wiener Städtische Versicherung AG, Vienna Insurance Group, Austrija.

Ključni pokazatelji

Wiener Re postiže konstantan rast bruto obračunate premije kao rezultat sve većeg broja cedenata, održava veoma dobar tehnički rezultat na svim poljima poslovanja i pri tome postiže ciljani kombinovani racio.

Bilans uspeha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bruto fakturisana premija 852.844 2.178.638 2.236.058 2.942.376 3.012.791 3.786.234 4.657.274 Rezultat iz investicija 31.735 38.672 38.482 43.678 47.642 47.600 54.583 Profit pre poreza 54.082 84.004 12.621 101.352 67.317 72.707 71.889 Profit posle poreza 54.082 75.781 11.325 90.986 61.493 68.006 67.540u 1000 RSD
Bilans stanja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Finansijski plasmani 324.630 338.056 400.078 769.404 923.428 967.472 986.721 Poslovna imovina 1.087.476 2.297.968 2.352.708 3.131.671 3.231.326 6.126.432 4.904.006 Akcijski kapital 518.014 540.366 540.366 631.919 631.919 631.919 631.919 Tehničke rezerve 215.823 597.422 632.064 1.071.768 1.094.122 3.709.963 2.472.885 u 1000 RSD
Pokazatelji uspešnosti poslovanja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kombinovani racio 106,12% 101,82% 100,79% 92,82% 93,96% 99,78% 92,88% Stopa prinosa na sopstvena sredstva 10,44% 15,80% 2,62% 16,31% 9,73% 10,76% 10,69% u %

Menadžment

Izvršni odbor
Vidan Slana Predsednik Izvršnog odbora
Radmila Miletić Član Izvršnog odbora
Marija Banjac Crnogorac Član Izvršnog odbora
Nadzorni odbor
Dušan Bogdanović Predsednik Nadzornog odbora
Gerald Klemensich Član Nadzornog odbora
Filip Jelić Član Nadzornog odbora

USLUGE

Jako prisustvo na tržištu, održivost, brz, pouzdan
i siguran servis postali su zaštitni znaci Wiener Re.

Nudimo proporcionalne, neproporcionalne i fakultativne ugovore.
Kratakoročne i dugoročne izloženosti.

Reosiguranjem pokrivamo sve linije osiguranja, od imovine
i inženjeringa do avio kaska i odgovornosti, BBB polisa i terorizma.

Naš izuzetan risk menadžment, snažni odnosi sa vrhunskim svetskim reosiguravajućim kompanijama, visoko obučeni i visoko profesionalni zaposleni sa višegodišnjim iskustvom osiguranja i reosiguranja, stavljaju nas u savršenu poziciju da pružimo usluge reosiguranja sa kapacitetom dovoljnim za sva regionalna osiguravajuća društva.

Kontakt

Wiener Re Akcionarsko društvo za reosiguranje Beograd
Adresa: Trešnjinog cveta 1, 11070 Novi Beograd, Srbija prikaži na mapi
Telefon: +381 (0) 11 220 9960

Email: wienerre@wiener.co.rs

Zatvori mapu
Izvršni odbor

Vidan Slana

Predsednik Izvršnog odbora
Tel: +381 11 2209 936
E-mail: v.slana@wiener.co.rs

Radmila Miletić

Član Izvršnog odbora
Tel: +381 11 2209 840
E-mail: r.miletic@wiener.co.rs

Marija Banjac Crnogorac

Član Izvršnog odbora
Tel: +381 11 2209 955
E-mail: m.banjac.crnogorac@wiener.co.rs
Home About us SEE Hightlights Management Services Contact